Voor het DNJI zomerkamp 2020 geldt er een aanvulling op de onderstaande annuleringsvoorwaarden. Op het moment dat we als organisatie (DNJI en KvdN) de keuze moeten maken om het DNJI zomerkamp niet door te laten gaan in verband met corona, vervalt voor de deelnemers de betalingsverplichting. Mocht de organisatie ervoor kiezen het DNJI zomerkamp wel door te laten gaan, dan blijft de betalingsverplichting volgens onderstaande voorwaarden bestaan. 

Wanneer een deelnemer zijn/haar deelname aan het evenement geheel of ten dele annuleert, is deze verplicht de daardoor voor ons ontstane schade te vergoeden. Deze schadevergoeding beloopt een percentage van hetgeen de deelnemer aan het evenement van de kerk van de Nazarener verschuldigd is/was indien de aanvaarde opdracht wel had worden uitgevoerd en wel volgens de navolgende schade:

  • 6 maanden voor aanvang van het evenement: 15%
  • 3 maanden voor aanvang van het evenement: 30%
  • 1 maand voor aanvang van het evenement: 50%
  • Korter dan één week voor aanvang van het evenement: 100%

Deelnemer kan bij een verzekeringsmaatschappij een reis en/of annuleringsverzekering afsluiten voor geldige redenen;
Wij behouden ons het recht voor evenementen, voordat het is aangevangen, te annuleren wegens gewichtige redenen.
Hieronder wordt ondermeer verstaan: Staking, schaarste van goederen, oproer,   stroom en/of energiestoring, (De dreiging van) maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.